Dzieci uczęszczające już do przedszkola, których rodzice złożą deklarację kontynuacji wychowania przedszkolnego w dotychczasowym przedszkolu, nie biorą udziału w rekrutacji.

Deklaracje kontynuacji składane są w okresie od 19.02.2023 r. do 23.02.2023 r. w godzinach pracy przedszkola.

Złożenie deklaracji kontynuacji wychowania przedszkolnego w dotychczasowym przedszkolu uniemożliwia wzięcie udziału w rekrutacji do innego przedszkola.

Jeżeli rodzic zdecyduje się na zmianę przedszkola, do którego obecnie uczęszcza dziecko, to nie składa w nim deklaracji kontynuacji wychowania przedszkolnego. Dziecko natomiast, uczestniczy w rekrutacji na takich samych zasadach, jak w przypadku dziecka zapisywanego po raz pierwszy. W razie nieprzyjęcia dziecka do nowego przedszkola, w dotychczasowym nie będzie dla niego zarezerwowanego miejsca.

Rekrutacja do przedszkoli dotyczy dzieci urodzonych w latach 2018-2021 zamieszkałych na terenie Gminy Andrychów.

Dzieci urodzone w 2022 r. nie będą uczestniczyły w rekrutacji elektronicznej. Rodzice tych dzieci, po ukończeniu przez nie 2,5 lat mogą starać się o przyjęcie do przedszkoli od 1 września 2024 r., jeżeli wybrane przez rodziców przedszkole nadal będzie dysponowało wolnymi miejscami.

Rodzice dzieci zamieszkałych poza Gminą Andrychów mogą ubiegać się o przyjęcie dzieci do przedszkoli od 1 września 2024 r., jeżeli wybrane przez rodziców przedszkole będzie nadal dysponowało wolnymi miejscami.

Rekrutacja na rok szkolny 2024/2025 prowadzona będzie za pomocą systemu informatycznego firmy VULCAN na wolne miejsca w:

 1. Przedszkolu nr 1 w Andrychowie.
 2. Przedszkolu nr 2 w Andrychowie.
 3. Przedszkolu nr 3 w Andrychowie.
 4. Przedszkolu nr 4 w Andrychowie.
 5. Przedszkolu nr 5 w Andrychowie.
 6. Oddziałach przedszkolnych w Szkole Podstawowej nr 2 w Andrychowie.
 7. Przedszkolu w Zespole Szkół Samorządowych w Sułkowicach-Łęgu.
 8. Przedszkolu w Zespole Szkół Samorządowych w Zagórniku.
 9. Przedszkolu w Zespole Szkół Samorządowych w Targanicach.
 10. Przedszkolu w Zespole Szkół Samorządowych w Rzykach.
 11. Przedszkolu w Zespole Szkół Samorządowych w Roczynach.
 12. Przedszkolu w Zespole Szkół Samorządowych w Inwałdzie.
 13. Przedszkolu w Zespole Szkół Samorządowych w Sułkowicach – Bolęcinie.

Zapisy do przedszkola

Zapisu dziecka do przedszkola dokonuje się poprzez serwis rekrutacyjny firmy VULCAN znajdujący się na stronie: https://naborp-kandydat.vulcan.net.pl/andrychow . System elektroniczny dostępny będzie dla rodziców w terminach wskazanych w ostatniej tabeli.

Rodzice zapisując dziecko do przedszkola wypełniają w formie elektronicznej, a następnie drukują i podpisują Wniosek o przyjęcie kandydata.

Osoby niemające możliwości skorzystania z tej formy zapisu mogą wypełnić Wniosek o przyjęcie kandydata odręcznie na druku dostępnym w każdym przedszkolu.

Dziecko może zostać zapisane maksymalnie do trzech przedszkoli. We wniosku określa się kolejność wybranych przedszkoli w porządku od najbardziej preferowanych.

Wniosek o przyjęcie kandydata, niezależnie od sposobu jego wypełnienia, wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub  kryteriów rekrutacyjnych składa się tyko raz, w przedszkolu pierwszego wyboru od 26.02.2024r do dnia 08.03.2024 r. w godzinach pracy przedszkola (system elektroniczny działa do godziny 15:00, wniosek wydrukowany z systemu należy złożyć najpóźniej do 08.03.2024r. w godzinach pracy przedszkola !). Niezłożenie w wyznaczonym terminie wypełnionego wniosku  o przyjęcie kandydata  do przedszkola pierwszego wyboru spowoduje nieuczestniczenie dziecka w rekrutacji.

Po weryfikacji wniosków komisja rekrutacyjna w dniu  28.03.2024 r. podaje do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych do danego przedszkola.

Rodzic zakwalifikowanego kandydata składa w przedszkolu, w postaci pisemnego oświadczenia, wolę przyjęcia do przedszkola. Niezłożenie woli przyjęcia w terminie do dnia 05.04.2024 r. spowoduje skreślenie dziecka z listy kandydatów zakwalifikowanych. 12.04.2024 r. przedszkole podaje do publicznej wiadomości listę kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do przedszkola.

Jeżeli, po zakończeniu rekrutacji przedszkole dysponuje nadal wolnymi miejscami, ogłasza rekrutację uzupełniającą.

Terminy postępowania rekrutacyjnego i uzupełniającego:

Terminy zostały określone w Zarządzeniu Burmistrza Andrychowa  Nr 23/24 z dnia  16 stycznia 2024 roku w sprawie harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym do przedszkoli, a także kryteriów branych pod uwagę oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów.

 Dokumenty składa się w godzinach pracy przedszkola.

L.p. Czynności postępowania rekrutacyjnego Terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego Terminy przeprowadzania postępowania uzupełniającego
1. Składanie wniosków o przyjęcie do przedszkoli wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów rekrutacyjnych 26.02.2024 r.-08.03.2024 r. 27.05.2024 r. – 03.06.2024 r.
2. Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków i dokumentów, o których mowa w pkt 1 oraz wykonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności wymienionych w art. 150 ust. 7 ustawy Prawo oświatowe 26.02.2024 r. – 22.03.2024 r. 27.05.2024 r. – 17.06.2024 r.
3. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych 28.03.2024 r. 19.06.2024 r.
4. Potwierdzenie przez rodzica kandydata, woli przyjęcia do przedszkola w postaci pisemnego oświadczenia 28.03.2024 r. – 05.04.2024 r. 19.06.2024 r. – 

24.06.2024 r.

5. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych 12.04.2024 r. 25.06.2024 r.